Όροι και προϋποθέσεις 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Αυγοδιατροφική ΑΕ»,όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «FOTONE», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Καπετάν Aγρα 5, με ΑΦΜ 998074360 όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του λογαριασμού Αυγοδιατροφική που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook και Instagram.

2. Σκοπός του Διαγωνισμού: Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης 1 νικητή, στον οποίο η Διοργανώτρια θα απονείμει προβλεπόμενο δώρο, σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα.

3.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής καλούμενοι «Συμμετέχοντες»).

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων: Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου (2ου) βαθμού.

5.Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

6. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 11/1/2022 έως και τις 25/1/2022 (εφεξής η «Διάρκεια»).

7.  Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό & κλήρωση:

Τρόποι συμμετοχής:

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος,κατά την προορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

α) Επισκέπτεται το Λογαριασμό της Αυγοδιατροφική στο Facebook και Instagram και βρίσκει την σχετική δημοσίευση ανακοίνωσης του διαγωνισμού.
β)
– Κάνει like στη σελίδα, share και tag δύο φίλους στο facebook.
– Κάνει follow και σχόλιο με tag δύο φίλους στο instagram.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολήτης συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.

Η κλήρωση του δώρου θα γίνει σε 1 στάδιο:

i) Η Λίστα της κλήρωσης θα περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες του instagram καθώς και οι συμμετέχοντες του facebook
1 τυχερος/η που θα ολοκληρώσει τα βήματα του διαγωνισμού θα αναδειχθεί νικητής/τρια.

*Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος και στις δύο σελίδες που θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός.
*Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό όσες φορές επιθυμούν, κάνοντας περισσότερα σχόλια με διαφορετικούς φίλους/ες σε tag.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διαφημιστική, κατ’ εντολήκαι για λογαριασμό της Διοργανώτριας, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διαφημιστικής καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.
Η υποβολή της συμμετοχής του κάθε Συμμετέχοντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:i. Μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των συμμετοχών κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα και συγκεκριμένα στις 26/1/2022 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού στην οποία θα λάβουν μέρος οι Συμμετέχοντες.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας.

9. Δώρα:Συνολικά στον διαγωνισμό θα αναδειχθεί 1 Νικητής/τρια.
Δώρο: Μία μηχανή espresso

*Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα Δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής και με αιτία τον Διαγωνισμό.

10. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση και Παραλαβή των Δώρων
i. Ο νικητής του Διαγωνισμού που θα αναδειχθεί από την κλήρωση κατά τα ως άνω αναφερόμενα θα ενημερωθούν από τη Διαφημιστική με σχετικό
mention (@facebookname) στα σχόλια του post και θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που θα τους ζητηθεί με προσωπικό μήνυμα στο Facebook προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους. Το mention του instagram είναι αντίστοιχο (@instagramname).
ii. Ο νικητής καλείται να επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση τους, μέσω απαντητικού μηνύματος στο μήνυμα που θα τους αποσταλεί κατά τα ως άνω αναφερόμενα.
iii. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.iv.

Το Δώρο θα αποσταλεί στον Νικητή με δαπάνη της Διοργανώτριας στην ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσαν στο ως άνω απαντητικό ηλεκτρονικό του μήνυμα ο νικητής/τρια.

Για την παραλαβή του Δώρου του, θα πρέπει να επιδείξουν στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών, η οποία θα πραγματοποιήσει την αποστολή του Δώρου στους Νικητές, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (π.χ. ηλικία Νικητή, τόπος διαμονής στην Ελλάδα) και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και να παραδώσουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο αποδοχής και παραλαβής Δώρου, το οποίο θα τους παραδοθεί από τον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορώνκατά την παράδοση του δώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διαφημιστική δύναται να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου.

11. Προσωπικά Δεδομένα:i. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διαφημιστική ως εκτελούσα την επεξεργασία ή/και η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρήσειαρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:(1) των Συμμετεχόντων: Όνομα προφίλ στο Facebook(2) ή Instagram των Νικητών: (α) όνομα προφίλ στο Facebook ή Instagram (β) ονοματεπώνυμο, (γ) αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (ε) διεύθυνση στην οποία, καθ’ υπόδειξή τους, θα γίνεται η παράδοση του Δώρου.
Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, (β) των όρων χρήσεως του Λογαριασμού και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook/Instagram και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook/Instagram.

12.Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Λογαριασμού