banner
banner

  Συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής:

  *Κράτησε το περιτύλιγμα με τον κώδικό σου σε περίπτωση που κληρωθείς!

  Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού
  «
  EGGπληκτικός Διαγωνισμός»

  1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   

   

   

  1.1) Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.» (καλούμενη εφεξής η «Εταιρία»), που εδρεύει στη Νέα Σάντα Κιλκίς, διοργανώνει σε συνεργασία με το ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95.1 FM, την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «EGGπληκτικός Διαγωνισμός» (καλούμενου εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.avgodiatrofiki.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»), καθώς επίσης και στον επίσημο λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook στην παρακάτω διεύθυνση:

  «https://www.facebook.com/eggpro.gr/»

  «https://www.instagram.com/eggpro.gr/»

   

  1.2) Αντικείμενο του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και η ανάδειξη δύο νικητών, ένας έκαστος εκ των οποίων θα λάβουν το προβλεπόμενο σε αυτόν «Δώρο», όπως ειδικότερα αυτό περιγράφεται κατωτέρω στην παρ.6.

  1.3) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση ή ενέργεια από την πλευρά του διαγωνιζόμενου.

   

   

  2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   

   

   

  2.1) Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Πέμπτη 15.07.2021 και ώρα 12:00 π.μ. ως και την Πέμπτη 19.08.2021 και ώρα 12:00 π.μ.

  2.2) Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την Πέμπτη 19.08.2021 και ώρα 12:00π.μ (ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού), οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και κανένα αποτέλεσμα μπορούν να επιφέρουν , ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Εταιρίας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση για την αιτία αυτή ή επ αφορμής της.

   


  3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

   

   

  Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

  (α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

   (β) είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία και

   (γ) έχουν ακολουθήσει έγκυρα την διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 5 του παρόντος.

  Ως εκ τούτου ως «Συμμετέχων» για τους σκοπούς του παρόντος ορίζεται οποιοσδήποτε πληροί σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και κατ’ αυτόν τον τρόπο έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

   

   

  4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

   

   

  4.1) Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   (α) Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας,

   (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών,

  4.2) Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους των άρθρων 2 και 3 των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

   


  5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

   

   

  5.1) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την αγορά τουλάχιστον μιας συσκευασίας προϊόντος της Εταιρίας «ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.» Eggpro 1 +1, την οποία θα προμηθευτούν οι συμμετέχοντες από οποιοδήποτε σημείο πώλησης.

  Εντός της άνω συσκευασίας , υπάρχει μια ετικέτα με έναν μοναδικό αριθμό , τον οποίο ο διαγωνιζόμενος για την έγκυρη συμμετοχή του πρέπει να γνωστοποιήσει στην Εταιρία μέσω της ειδικά διαμορφωμένης για το διαγωνισμό, πλατφόρμας και συγκεκριμένα μέσα από το www.avgodiatrofiki.gr/diagonismos, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία που προβλέπονται σε αυτή (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, κωδικός συσκευασίας, περιοχή κατοικίας).

  Η υποβολή της συμμετοχής με τον ως άνω τρόπο, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του Διαγωνισμού (από Πέμπτη 15.07.2021 έως Πέμπτη 19.08.2021).

  5.2) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει περισσότερες από μια φορές, ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων/ετικετών που θα έχει στα χέρια του.

  5.3) Δύο (2) νικητές εκ των συμμετεχόντων θα αναδειχθούν κατόπιν κληρώσεων από τα ηλεκτρονικά συστήματα της Εταιρίας που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή, καθώς και 2 επιλαχόντες κατά σειρά κλήρωσής τους. Σε περίπτωση που κληρωθεί ο ίδιος νικητής και τις δύο φορές, η δεύτερη φορά θεωρείται ακυρωθείσα και επιλέγεται στη θέση του, ο πρώτος επιλαχών.

  Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν συνολικά δύο κληρώσεις με τον ως άνω τρόπο. Η πρώτη κλήρωση για την ανάδειξη του πρώτου νικητή και του πρώτου επιλαχόντα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  12.08.21 και ώρα 12:00π.μ, στα γραφεία της Εταιρίας μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων και η δεύτερη κλήρωση για την ανάδειξη του δεύτερου νικητή και του δεύτερου επιλαχόντα, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19.8.2021 και ώρα 12:00π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά τις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

   

   

  6. ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   

  6.1) Το δώρο του Διαγωνισμού το οποίο προσφέρει η Εταιρία σε συνεργασία με το ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι δύο επταήμερες κρουαζιέρες ALL INCLUCIVE για 2 άτομα (τον νικητή και ένα ακόμη άτομο της επιλογής του)
  με κρουαζιερόπλοιο με προορισμό τα νησιά : Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κύπρος, Κρήτη.

  Επιπλέον στο δώρο περιλαμβάνονται για τους νικητές του διαγωνισμού και το άτομο που συνοδεύει κάθε έναν από αυτούς :

  • Η διαμονή τους σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα του κρουαζιερόπλοιου,
  • Η διατροφή ALL INCLUSIVE με Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο καθημερινά για όλες τις ημέρες της παραμονής στο κρουαζιερόπλοιο. Η διατροφή περιλαμβάνει πλούσιο μπουφέ με τοπικές και διεθνείς γεύσεις από ειδικευμένους σεφ (για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο : https://celestyal.com/el/ti-perilamvanetai/ola-ta-geymata-sto-ploio).
  • Απεριόριστη κατανάλωση ποτών αλκοολούχων και μη ( πχ. καφέδων, νερών, αναψυκτικών κλπ.) (για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://celestyal.com/el/ti-perilamvanetai/aperioristi-katanalosi-poton).
  • Συμμετοχή τους σε πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας εν πλω

  (για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο:     https://celestyal.com/el/ti-perilamvanetai/diaskedasi-en-plo)

  • Την καταβολή των λιμενικών τελών (τα οποία υπολογίζονται σήμερα στο ποσό των 289€)
  • Την είσοδο τους στις παροχές του κρουαζιερόπλοιου και συγκεκριμένα στην πισίνα και το γυμναστήριο
  • Τα φιλοδωρήματα των μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου,
  • Τη μεταφορά από το λιμάνι της Μυκόνου στην Χώρα
  • Τη συμμετοχή τους σε εκδρομή στην Λεμεσό
  • Τη συμμετοχή τους σε Εκδρομή – Περιπατητική ξενάγηση στη Ρόδο
  • Τη μεταφορά τους με λεωφορείο στην παλιά πόλη της Μυκόνου.

  Διευκρινίζεται ότι, στο Δώρο δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης από και προς τον τόπο αναχώρησης/επιστροφής του κρουαζιερόπλοιου.

  6.2) Ο νικητής που θα αναδειχθεί από την πρώτη κλήρωση που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12.08.2021, θα συμμετάσχει στην προγραμματισμένη κρουαζιέρα η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17.08.2021 με αναχώρηση από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και επιστροφή στον ίδιο τόπο την 23.08.2021, ενώ ο νικητής που θα αναδειχθεί από τη δεύτερη κλήρωση που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19.08.2021, θα συμμετάσχει στην προγραμματισμένη κρουαζιέρα η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24.08.2021 με αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά και επιστροφή στον ίδιο τόπο την 30.08.2021. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας παροχής του Δώρου του Διαγωνισμού και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του νικητή για την παροχή του, αυτός υποχρεούται να ενημερώσει τουλάχιστον προ 3 ημερών την Εταιρία προκειμένου το Δώρο να λάβει ο πρώτος επιλαχών. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή.

  6.3) H Εταιρία, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη της, δε φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, πέραν της κάλυψης των εξόδων για την συμμετοχή/πρόσβαση του νικητή  και του συνοδευόμενου από αυτό προσώπου στις άνω περιγραφόμενες με λεπτομέρεια παροχές, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στον όρο 9 του παρόντος.

  7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

  7.1) Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω των προσωπικών στοιχείων που γνωστοποίησαν κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στον διαγωνισμό στην πλατφόρμα www.avgodiatrofiki.gr/diagonismos και εντός 24 ωρών από την κλήρωση.

  Αν ο εκάστοτε νικητής δεν ανταποκριθεί άμεσα (εντός 24 ωρών), η Εταιρία θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί άμεσα, η Εταιρία θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.

  Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ορίζεται ραντεβού προκειμένου να προσέλθει ο νικητής του διαγωνισμού στην έδρα της εταιρίας για την επίδειξη των εγγράφων ταυτοπροσωπίας (πχ. ταυτότητας, διπλώματος οδήγησης) καθώς και της πρωτότυπης ετικέτας με τον αριθμό που αναδείχθηκε από την κλήρωση και τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού με την Εταιρία στο οποίο θα αναφέρονται οι όροι που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκειμένου να παρασχεθεί το προσφερόμενο δώρο.

  7.2) Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν εάν συντρέχει έστω και ένας εκ των κατωτέρω αναφερόμενων λόγων:

  • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ,
  • σε περίπτωση που δεν προσκομίσει έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτοπροσωπία του ή την ετικέτα με τον αριθμό που αναδείχθηκε από την κλήρωση,
  • σε περίπτωση που η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,
  • σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές,
  • σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρίας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Εταιρίας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
  • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο αρνηθούν να υπογράψουν το ιδιωτικό συμφωνητικό με την Εταιρία για την παροχή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο δώρο .

  7.3) Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του καθώς και την ετικέτα με τον αριθμό που αναδείχθηκε από την κλήρωση. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.

  7.4) Η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

   

   

  8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΗ

   

  8.1) Η Εταιρία ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τα οποία παρέχουν οι ίδιοι και με σκοπό την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων σε αυτούς, τηρώντας τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και το Ν. 4624/2019.  Κατά αυτόν τον τρόπο οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην Εταιρία για την επεξεργασία από αυτή μέσω της ίδιας ή μέσω άλλου προσώπου που θα ορίσει αυτή, των δηλωθέντων στοιχείων τους με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού, της επιλογής των νικητών και της απονομής των Δώρων, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

  8.2) Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν επιπλέον, ρητά τη συγκατάθεση και συναίνεσή τους προς την Εταιρεία για την προβολή  του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου (internet κτλ) καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 2021 και έως το έτος 2022. Η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της αξιοποίησης του Δώρου. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, παραιτούμενος εκ των προτέρων οποιασδήποτε αξιώσεώς του για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, δύναται να προκαλέσει την άρνηση της Εταιρίας στη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  8.3) Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται. Οι συμμετέχοντες καθώς και οι νικητές έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων ως προς την επεξεργασία, τροποποίησης και διαγραφή των δεδομένων τους και ειδικότερα δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης , διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων και νικητών ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.dpa.gr, αλλιώς επικοινωνήστε με την Εταιρία με email στη διεύθυνση info@avgodiatrofiki.gr ή στο τηλέφωνο 2341066012.

   

   

  9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

   

  9.1) H Εταιρία, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη της, δε φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, πέραν της κάλυψης των εξόδων για τη συμμετοχή/πρόσβαση του νικητή  και του συνοδευόμενου από αυτό προσώπου στις άνω περιγραφόμενες με λεπτομέρεια παροχές, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί αστικής ευθύνης της Εταιρίας λόγω πλημμελών παροχών, πραγματικών ελαττωμάτων ή ελλείψεως συμφωνημένων ιδιοτήτων. Πλημμέλειες ή ελαττώματα που σχετίζονται με τις άνω παροχές, τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται με το δώρο του διαγωνισμού δεν ευθύνεται η Εταιρία. Περαιτέρω, η Εταιρία δε φέρει ευθύνη, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, ούτε άλλωστε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα σχετιζόμενο με το «δώρο» του Διαγωνισμού φέρει μόνον η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.».

  9.2)Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για άλλες υπηρεσίες ή παροχές προσφερθούν ή λάβουν με την καταβολή αντιτίμου οι νικητές ή αυτοί που τους συνοδεύουν ή λοιπές δαπάνες στις οποίες αυτοί προβούν κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας ή εξ αφορμής αυτής  και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Δώρο του Διαγωνισμού.

  9.3) Επιπλέον, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση τυχόν αναβολής, καθυστέρησης ή ακύρωσης της κρουαζιέρας.

  9.4) Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η Εταιρία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

  9.5) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον νικητή, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.

   

   

  10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

   

   

  10.1) Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται, καταρχάς, με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δε δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια του Κιλκίς και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

  10.2) Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site της Εταιρίας avgodiatrofiki.gr/diagonismos. Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία στο τηλέφωνο 23410 66012 ή να αποστείλει email στο info@avgodiatrofiki.gr.