Τι pie να πει… βασιλόπιτα;

Τι pie να πει… βασιλόπιτα;

Όροι και προϋποθέσεις


1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Αυγοδιατροφική ΑΕ»,όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «FOTONE», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Καπετάν Aγρα 5, με ΑΦΜ 998074360 όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του λογαριασμού Αυγοδιατροφική που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook και Instagram.


2. Σκοπός του Διαγωνισμού: Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης 1 νικητη/τριας στον οποίο η Διοργανώτρια θα απονείμει προβλεπόμενο δώρο, σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα.

3.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής καλούμενοι «Συμμετέχοντες»).


4. Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων: Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου (2ου) βαθμού.


5.Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.


6. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 17/12/2021 έως και τις 28/12/2021 (εφεξής η «Διάρκεια»).


7. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό & κλήρωση:

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος,κατά την προορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

α) Επισκέπτεται το Λογαριασμό της Αυγοδιατροφική στο Facebook και βρίσκει την σχετική δημοσίευση ανακοίνωσης του διαγωνισμού.
β) comment με την αγαπημένη σου βασιλόπιτα

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολήτης συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.

Η κλήρωση θα γίνει σε δύο στάδια:

i) Κλήρωση σε συμμετοχές από την σελίδα του facebook “Αυγοδιατροφική”
2 τυχεροί που θα ολοκληρώσουν τα βήματα του διαγωνισμού στην σελίδα μας στο facebook.

ii) Κλήρωση σε συμμετοχές από την σελίδα του instagram “avgodiatrofiki”
2 τυχεροί που θα ολοκληρώσουν τα βήματα του διαγωνισμού στην σελίδα μας στο instagram.

*Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος και στις δύο σελίδες που θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός.
*Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό όσες φορές επιθυμούν, κάνοντας περισσότερα σχόλια με διαφορετικούς φίλους/ες σε tag.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διαφημιστική, κατ’ εντολήκαι για λογαριασμό της Διοργανώτριας, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διαφημιστικής καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.
Η υποβολή της συμμετοχής του κάθε Συμμετέχοντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:i. Μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των συμμετοχών κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα και συγκεκριμένα στις 10/11/2020 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού στην οποία θα λάβουν μέρος οι Συμμετέχοντες.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας. Από την ως άνω κλήρωση θα αναδειχθούν (3) νικητές (εφεξής οι «Νικητές»).

i) 1 τυχερος που θα ολοκληρώσει τα βήματα του διαγωνισμού στην σελίδα μας στο facebook.


9. Δώρα:Συνολικά στον διαγωνισμό θα αναδειχθει 1 Νικητής/τρια που θα κερδίσει 1 κουζινομηχανή BOSCH

10. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση και Παραλαβή των Δώρων

Ο Νικητής του Διαγωνισμού που θα αναδειχθεί από την κλήρωση κατά τα ως άνω αναφερόμενα θα ενημερωθούν από τη Διαφημιστική με σχετικό
mention (@facebookname) στα σχόλια του post και θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που θα τους ζητηθεί με προσωπικό μήνυμα στο Facebook προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους. Το mention του instagram είναι αντίστοιχο (@instagramname).

11. Προσωπικά Δεδομένα:i. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διαφημιστική ως εκτελούσα την επεξεργασία ή/και η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρήσειαρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:(1) των Συμμετεχόντων: Όνομα προφίλ στο Facebook(2) ή Instagram των Νικητών: (α) όνομα προφίλ στο Facebook ή Instagram (β) ονοματεπώνυμο, (γ) αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (ε) διεύθυνση στην οποία, καθ’ υπόδειξή τους, θα γίνεται η παράδοση του Δώρου.
Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.


Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, (β) των όρων χρήσεως του Λογαριασμού και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook/Instagram και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook/Instagram.